بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/05

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,166 78.35 5,746 81.72 3,724 64.86 451 10.26
اوراق مشارکت 922 6.47 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1,176 8.25 361 5.13 696 12.12 2,946 67
وجه نقد 81 0.57 352 5 474 8.25 609 13.84
سایر دارایی ها 906 6.36 573 8.15 848 14.77 391 8.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,871 41.19 3,752 53.36 2,631 45.82 451 10.26