بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق سرمایه‌گذاری فام به همراه توضیحات

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری فام به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری فام

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری فام

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری فام به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری فام به همراه توضیحات