بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تشکیل مجمع انحلال و تسویه "صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب" در تاریخ 97/04/16 1397/04/05
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب" مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ 97/02/05 به منظور انجام فرایند انحلال و تسویه صندوق 1397/01/22
ثبت صورتجلسه" صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب" مبنی بر تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به شهریور ماه 1396 1396/11/16
موافقت با تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب تا تاریخ 1396/10/19 1396/08/24
صورتجلسه مورخ 1396/06/08 جهت تغییر هزینه های مجامع و تغییرات کارمزد متغیر ابطال 1396/06/21
صورتجلسه مورخ 1396/06/08 جهت تغییر نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فام 1396/06/21
مجمع مورخ 1396/05/09 جهت تغییر ترکیب دارندگان واحد های ممتاز صندوق فام 1396/05/23
صورتجلسه مورخ مجمع 1396/04/11 صندوق فام 1396/04/25
صورتجلسه مورخ 1396/04/11 جهت تغییر هزینه نرم افزار 1396/04/24
صورتجلسه مورخ 1396/01/16 جهت تغییر متولی صندوق 1396/02/17
صورتجلسه مورخ 1396/01/16 جهت تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فام 1396/01/27
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی فام سال مالی منتهی به 31/06/1395 1395/10/04
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فام برای سال مالی منتهی به 31/06/1396 1395/10/04
صورت جلسه مجمع موسس 1395/03/04
صورتجلسه مجمع سال مالی منتهی به 13940631 1395/02/13
صورتجلسه تغییر هزینه ها 13941212 1395/02/13
صورتجلسه مجمع منتهی به 13930631 1393/10/21
ادامه فعالیت 26/08/1393 1393/09/18