بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی 7 ماهه و 5 روزه منتهی به 1397.02.05 -در حال تصفیه(حسابرسی شده) 1397/03/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397.02.05صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب 1397/03/08
صورتهای مالی 7 ماهه و 5 روزه منتهی به 1397.02.05 - تایید شده متولی 1397/03/08
گزارش عملکرد 7 ماهه و 5 روزه منتهی به 1397.02.05 صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب 1397/03/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1396.12.29 صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب-حسابرسی شده 1397/02/25
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396.12.29 -تایید شده 1397/02/10
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396.12.29 صندوق سرمایه گذاری مشترک سیب-تایید نشده 1397/02/05
صورتهای مالی برای 6 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 1396 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396.06.31 (حسابرسی شده) 1396/10/27
صورتهای مالی میان دوره ای 3 ماهه منتهی به 1396.09.30 1396/10/27
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 31-03-1396 صندوق فام 1396/04/31
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31-03-1396 صندوق فام 1396/04/31
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 6 ماهه منتهی منتهی به 30/12/1395 1396/03/08
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.12.30صندوق فام 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395.12.30 صندوق فام 1396/02/04
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30/09/1395 1395/10/28
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395.06.31 1395/08/23
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1395.06.31 صندوق فام 1395/08/01
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 31 خرداد 95 1395/04/20
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 1395/04/06
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/03/09
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 حسابرسی نشده 1395/02/12
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 29/12/1394 1395/02/08
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 1394/12/03
صورت مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1394 حسابرسی شده 1394/11/28
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 1394/10/21
صورت مالی سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1394 حسابرسی نشده 1394/08/20
گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریور ماه 1394 1394/07/29
صورت مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1393 1394/06/29
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 1394/05/26
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 1394/05/25
صورتهای مالی منتهی به اسفند ماه سال 93 1394/05/07
صورتهای مالی منتهی به آذرماه 93 1393/12/05
صورتهای مالی منتهی به شهریور 93 1393/08/27
صورتهای مالی منتهی به خرداد 93 1393/04/23